ป่าชุมชนตำบลเกาะแก้ว

///ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้///.... โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแก้ว….

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ป่าชุมชน


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ป่าชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
              เทศบาลตำบลเกาะแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลธรรมชาติในพื้นป่า ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจตามชนิดและรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

โครงการปลูกป่าชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแก้ว กิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นป่า
และโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2559
 
 
การดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกป่าชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแก้ว กิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นป่า
และโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2559
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
ณ ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติป่าโคกท่าสี บ้านท่าสี - หนองสำราญ 
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ 866 ไร่