ป่าชุมชนตำบลเกาะแก้ว

///ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้///.... โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแก้ว….

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

โครงการ
   พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


    

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรม “ปั่นสร้างป่ากับชมรมผู้ว่าพาปั่น”

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
กิจกรรม “ปั่นสร้างป่ากับชมรมผู้ว่าพาปั่น
ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560
หลักการและเหตุผล
           ด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรม ปั่นสร้างป่ากับชมรมผู้ว่าพาปั่นภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในการแสดงออกถึงความสามัคคีร่วมกันปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ เห็นคุณค่าต่อการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนให้พื้นที่ป่าชุมชนเกิดความอุดมสมบูรณ์ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
            ดังนั้น เทศบาลตำบลเกาะแก้วร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ กิจกรรม “ปั่นสร้างป่ากับชมรมผู้ว่าพาปั่น” ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด  ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในการแสดงออกถึงความสามัคคีร่วมกันปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ เห็นคุณค่าต่อการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนให้พื้นที่ป่าชุมชนเกิดความอุดมสมบูรณ์ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
        2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในการแสดงออกถึงความสามัคคีร่วมกันปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
         3. เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ เห็นคุณค่าต่อการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ รวมถึงระบบนิเวศน์สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชน
      4. เพื่อให้พื้นที่ป่าชุมชนเกิดความอุดมสมบูรณ์ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป